EELK Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi statuut

1. Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfondi (edaspidi: HHTF) eesmärgiks on toetada tegevusi, mis aitavad hingehoiuteenust abivajajatele paremini kättesaadavaks teha ning hingehoiu valdkonda Eestis mitmekülgselt arendada.

2. HHTF-i tööd juhib nõukogu, kes määratleb konkreetsed tegevussuunad, annab heakskiidu kõigile HHTF-i rahalistele eraldistele ning teostab järelevalvet toetatavate tegevuste üle.

3. Erinevate HHTF-i rahastatavate tegevuste elluviimiseks määratleb nõukogu vajadusel eritingimused, millest tuleb raha eraldamisel ja kasutamisel juhinduda.

4. Nõukogusse kuulub 4-5 liiget, kelle hulgas on EELK Konsistooriumi esindaja, Usuteaduse Instituudi rektor, Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia juhataja ja kuni kaks liiget, kelle määrab kolmeks aastaks Usuteaduse Instituudi rektor.

5. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

6. Nõukogu koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele. Kiireloomuliste küsimuste arutamiseks võib nõukogu koosolekuid korraldada elektroonilises vormis (st et nõukogu liikmed esitavad oma seisukohad päevakorras olevate küsimuste kohta e-posti teel).

7. Nõukogu koosoleku kutsub kokku juhataja või ühiselt kaks nõukogu liiget.

8. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust (sh otsuste vastuvõtmisest elektroonilises vormis)võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

9. Nõukogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks koosoleku juhataja hääl.

10. Nõukogu otsustele kirjutab alla nõukogu esimees.