Tartu elanikele tasuta nõustamised

Mis on hingehoid?

Hingehoid lähtub terviklikust inimkäsitlusest, kus nähakse inimest füüsilise, sotsiaalse, psüühilise ja spirituaalse või eksistentsiaalse olendina. Kui mingi tasand tema inimeseks olemisest on häiritud, siis on inimese tasakaal rikutud. Hingehoidlikus abis püütakse toetada tasakaalu saavutamist, et inimene võiks kogeda võimalikult terviklikku elu.

Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi tähendust oma elus kui tervikus. Hingehoidja võitleb lootuse eest lootusetuse vastu, kasutades jõuvaru, mis kasvab välja inimeste omavahelisest ühendusest ja Jumala ligiolust. Oluliseks märksõnaks on kõikehõlmav armastus.

Hingehoidja ettevalmistus. Lisaks teoloogilisele haridusele on hingehoidja saanud ettevalmistuse aitamaks haigeid, kriisis ja psüühiliste probleemidega hädas olevaid või surevaid inimesi ning tema töö on lähedane kliinilisele psühholoogile, hõlmates sellest erinevalt ka inimese eksistentsiaalseid ja usulisi vajadusi.

Hingehoid praktikas:

  • Hingehoid haiglas, hoolekandeasutuses, koolis, vanglas jm ei ole otsene misjoni- ega kuulutustöö, vaid kannatavale inimesele toeks olemine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.
  • Hingehoidja püüab aidata kannatavat inimest lähtuvalt veendumusest, et inimene on ihu, hinge ja vaimu jagamatu tervik.
  • Hingehoiu oluliseks aluseks on hoiakud, mis on õpitavad kasvuprotsessi kaudu.
  • Hingehoius on inimene vastutav iseenda eest ja otsustav osaline suhtluses teise inimesega ning sotsiaalse keskkonnaga üldisemalt.
  • Hingehoidja toetab aidatavat probleemide lahendamisel ja sügavaima identiteedi otsingutes tema omal viisil, tingimustel ja rütmis.
  • Hingehoius käsitletakse usku kogemuslikust vaatenurgast. Oluline on see, mis inimesega toimub ja kuidas ta seda tajub.
  • Esile kerkib inimese isiklik spirituaalsus. Erineva spirituaalsuse puhul ei ole tähtis niivõrd ühise arusaama kujundamine, vaid üritatakse mõista, milline tähendus ja väärtus on sellel inimesele.

Hingehoidja Naatan Haamer räägib hingehoiust

Mis on hingehoid?
Hingehoiu eripära
Hingehoiu suhe teiste abistavate valdkondadega
Hingehoidja kriisiabis