NATUKE AJALOOST

Erakõrgkool Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA), mis on asutatud 1992. aasta sügisel on algusest peale ainukese õppeasutusena Eestis tegelenud sihipäraselt hingehoidjate erialase väljaõppega kõrghariduse tasemel. 1. juulil 2013 liitus TTA EELK Usuteaduse Instituudiga ning ühiselt jätkati hingehoidjate erialaõppe läbiviimist.

ERIALAÕPE

EELK Usuteaduse Instituut (EELK UI) on ainuke õppeasutus Eestis, kus on võimalik omandada kõrgharidus hingehoiu erialal nii rakenduskõrghariduse kui ka magistriõppe tasemel. Täpsem info www.ui.eelk.ee.

Valides EELK Usuteaduse Instituudis usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe raames hingehoiu spetsialiseerumise omandatakse hingehoiutööks vajalikud teadmised ja oskused. Õppekava on kooskõlas Kutsekojas kinnitatud hingehoidja kutsestandardiga. Kutsetunnistuse saamiseks on vaja täiendavalt sooritada kutseeksam kutse andja ehk Eesti Kaplanite Kutseühingu juures. Sellesse ühingusse kuuluvad ka hingehoidjad.

 

Diakoonia ja hingehoiu eriala magistriõpe on oluline erialase kompetentsi tõstmiseks ning üheks eelduseks kõrgemale kutsetasemele püüdlemisel, kuid EELK UI usuteaduse magistriõppe diakoonia ja hingehoiu eriala läbimine ainuüksi ei anna kõiki vajalikke kutsestandardis määratletud kompetentse. Koos üliõpilase varasemate õpingute ja töökogemusega on see siiski saavutatav, aga seda hinnatakse personaalselt.

Vajadus erialase hariduse omandanud hingehoidjate järele on kasvav ning seega paranevad järjest ka väljavaated sel alal töö leidmiseks.

Lisaks kõrghariduse andmisele tegeleb EELK UI samuti hingehoidjate superviseerimisega ning professionaalse arengu toetamisega. Sel eesmärgil on loodud ka Hingehoiu toetusfond.

MIDA ÕPE SISALDAB?

Hingehoiu eriala EELK UI-s valmistab ette hingehoidjaid töötamaks haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes jm. Lisaks teoloogilistele ainetele, mille raames on enam rõhku pandud praktilise teoloogia valdkonnale, koosneb hingehoiu õpe psühholoogia ja nõustamise distsipliinidest koos vastava metoodika omandamise ning supervisiooniga. Samuti sooritavad hingehoidjad arvestatavas mahus praktikat ning saavad ettevalmistuse sotsiaaltöö valdkonnas.

Mis on hingehoid?
Hingehoiu eripära