Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

Välja on töötatud ka hingehoidja 6. ja 7. taseme kutsestandard.

EELK Usuteaduse Instituut on ainuke õppeasutus Eestis, kus pakutakse hingehoiu erialaõpet ja seda nii rakenduskõrgharidusõppe kui ka magistri tasemel.

Kutsestandardite alusel on võimalik taotleda kutsetunnistust.